Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
NABÓR na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
° Plan przetargów na 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PRZETARGI 2019 poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI 2017r. strona główna 

PRZETARGI 2017r.
1/2017 "BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WRAZ Z JEJ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W MIEJSCOWOŚCI MICHOWICE, GM. GŁUCHÓW". 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ. - FORMULARZ OFERTY

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1-09.01.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. Nr 5 do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY do przetargu

Zał. Nr 6 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr 7 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

Zał. nr 9 do SIWZ WYKAZ OSÓB

Zał. nr 10 do SIWZ UMOWA

Zał. nr 11 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY

STWiORB

Zał. nr 12 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - opis

Zał. nr 12.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY projekt zagopodarowania terenu

Zał. 12.2 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.2 zagospodarowanie - oczyszczalnia

Zał. 12.3 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.3 profil

Zał.12.4 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys. 4 - 40

Zał. 13 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI - opis

Zał. 13.1 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI- schematy

Zał.14 do SIWZ - Specyfikacja wykonania tablic informacyjnej i pamiątkowej -OZNAKOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU

Zał. 15. do SIWZ - WZÓR TABLIC INFORMACYJNEJ I PAMIĄTKOWEJ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 3 16.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 4 20.02.2017r.4

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa z Wykonawcą

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 13:03:02, wprowadzający: Lech Kowara
2/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Głuchów. 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie Platforma Licytacji

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

Projekt Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykaz dostaw

Wzór wniosku.

Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Pytania i odpowiedzi do przetargu.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:19:45 Informację zaktualizowano 2017-05-10 13:42:48, wprowadzający: Lech Kowara
3/2017 Dowóz uczniów do szkół Gminy Głuchów 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie wyk. dot. speł. war.-zał. nr 2

Oświadcz.dot.wykluczenia-zał. nr 3

Oświadcz. grupa kapitałowa-zał. nr 4

Wykaz zrealizowanych usług- zał nr 5

Wykaz pojazdów - zał. nr 6

Wzór umowy - zał. nr 7

Zobowiązanie podmiotu-zał. nr 8

Wykaz tras przejazdu autobusów - Załącznik Nr 9

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 12:30:52, wprowadzający: Lech Kowara
4/2017 Termomodernizacja budynku komunalnego Dom
Lekarza 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty 11.08.2017r.

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 11.08.2017r.

Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

Zał Nr 6 Przedmiar robót 09.08.2017r.

Zał. nr 7 Kosztorys ślepy

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT 11.08.2017

Zał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB 11.08.2017r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opis techniczny.

Projekt - elewacje istniejące.

Inwentaryzacja I piętra.

Inwentaryzacja II piętra

Inwentaryzacja piwnicy.

Opis obiektów budowlanych.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt - przekrój A-A

Projekt - rzut dachu.

Projekt - rzut parteru.

Projekt - rzut I pietra.

Projekt - rzut II piętra.

Projekt - rzut piwnic.

Część opisowa do szkicu sytuacyjnego.

PYTANIE i odpowiedź do SIWZ - 18.08.2017r.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 09:33:52, wprowadzający: Lech Kowara
5/2017 Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Białyninie. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zał.. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

Zał. Nr 6 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr 7 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr 8 Wykaz robót

Zał. nr 9 Wykaz osób

3. PROJEKT BUDOWLANY.

4. OPIS TECHNICZNY

5. STWiOR

Pytania i odpowiedzi do SIWZ .

Zmodyfikowana STWiOR

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 08.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 12:48:32, wprowadzający: Lech Kowara
6/2017Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Ci  

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. nr 5 Umowa - projekt

Załącznik nr 6 Przedmiar robót

Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

Zał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

Opis techniczny projektu

Rys. Nr 1

Rys Nr 2

Rys. Nr 3

Rys. Nr 4

Rys. Nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-07 11:10:01, wprowadzający: Lech Kowara
7/2017 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zal. nr 5 do SIWZ - UMOWA - projekt

Zal. nr 6 Przedmiar robót 25.10.2017 rok

Zal. nr 7 Kosztorys ofertowy 25.10.2017r.

STWiOR 25.10.2017 rok

Projekt budowlany Opis 25.10.2017

Rys nr 1 25.10.2017

Rys nr 2 25.10.20172

Rys nr 3 25.10.2017

Rys nr 4 25.10.2017

Rys nr 5 25.10.2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 12:15:54, wprowadzający: Lech Kowara
8/2017 Dostawę oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w
Wysokienicach i Michowicach, Gminnego Przedszkola
oraz NZOZ „ Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w
sezonie grzewczym 2017/2018 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Załącznik nr 5 do SIWZ - UMOWA

Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ USŁUG

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 05.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 13:03:04, wprowadzający: Lech Kowara
9/2017 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej), Eko-groszku luzem i workowanego do
szkół, budynków komunalnych, strażnic OSP
oraz budynku zaplecza sportowego w sezonie
grzewczym 2017/2018” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 13:27:23, wprowadzający: Lech Kowara
10/2017 „Długoterminowy kredyt w wysokości 2
907 094,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na rok 2017.” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opinia RIO

Rb-27S za 2016 r.

Rb-27S za I półrocze 2017 rok

Rb-28S za 2016 r.

Rb-28S za I półrocze 2017 r.

Rb-N za 2016 r.

Rb-N za I półrocze 2017 r.

Rb-NDS za 2016 r.

Rb-NDS za I półrocze 2017 r.

Rb-Z za 2016

Rb-Z za I półrocze 2017 r.

Uchwała Rady Gminy Głuchów

Uchwała WPF

załącznik-nr-1-oferta

załącznik-nr-2-oświadczenie

załącznik-nr-3- informacja

Pytania i odpowiedzi Nr 1 do SIWZ .

Pytania i odpowiedzi Nr 2 do SIWZ .

Pytania i odpowiedź do SIWZ Nr 3 12.10.2017r.e

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 08:48:03, wprowadzający: Lech Kowara
11/2017 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów
w sezonie zimowym 2017/2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu .

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 12:57:50, wprowadzający: Lech Kowara
12/2017 „Dostawa paliwa polegająca na
tankowaniu z dystrybutora samochodów oraz
kosiarek spalinowych będących w zasobie
komunalnym gminy a także samochodów strażackich
i sprzętu jednostek OSP Gminy Głuchów w roku
2018” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 11:51:04, wprowadzający: Lech Kowara
13/2017 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Głuchów w 2018r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:56:37, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
 Plan przetargów na 2017r. . 
wersja do druku