Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? strona główna 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
CEIDG 

Od 01.01.2012r. organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców prowadzących działaność gospodarczą jest Minister Gospodarki. Rejestr przedsiębiorców z terenu całego kraju dostępny jest na stronie internetowej CEiDG. Na tej stronie można wyszukać firmę i jej aktualny status. W celu wyszukania należy podać NIP lub REGON przedsiębiorcy.


Wnioski o wpis, zmianię wpisu, zawieszenie, wznowienie lub o zaprzestanie działaności gospodarczej można wypełnić klikając tutaj.


Jednostka obsługująca sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:


                  Referat Rozwoju Gospodarczego - Inwestycje


                  Pokój nr 2, I piętro, tel. /046/ 815-73-03,


                  Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek godz. 7.30-15.30


Poradnik początkującego przedsiębiorcy


REJESTRACJA JAKO PŁATNIK PODATKU VAT - Zanim rozpoczniesz

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 2007

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 13:52:27 Informację zaktualizowano 2015-02-12 08:54:07, wprowadzający: Lech Kowara
 

Wydanie dowodu osobistego:

Niezbędne dokumenty:

- wniosek
- akt urodzenia ( w przypadku osoby – kawaler, panna)
- akt małżeństwa ( w przypadku osoby – mężatka, żonaty)
- 2 fotografie

 
Opłaty:

- w każdym przypadku tj. po ukończeniu 18 lat, wymiana ustawowa, utrata – 30 zł
- w przypadku osoby niepełnoletniej – 30 zł opłaty na kwit plus 5,50 zł znaki     skarbowe oraz pisemna zgoda jednego z rodziców.

 
Jednostka obsługująca:

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-73-42
 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Zawarcie związku małżeńskiego:
 
Niezbędne dokumenty do zawarcia związków:
 
1.Ślubu konkordatowego:

- odpisy skróconego aktu urodzenia obu stron
- odpis skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu tego małżeństwa w przypadku, gdy któraś ze stron pozostawała wcześniej w związku małżeńskim
- Złożenie zapewnienia do zawarcia małżeństwa i wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące.

 
2.Ślubu cywilnego:

- Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz złożenie zapewnienia do zawarcia małżeństwa z 1- miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą:

 
Niezbędne dokumenty:

- podanie
- zapewnienie
- odpis skrócony aktu urodzenia.

We wszystkich przypadkach nieodzowna jest obecność obu stron lub osoby, która ubiega się o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu:

Niezbędnym dokumentem jest podanie umotywowane ważnym powodem.

 

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu:jest podanie umotywowane ważnym powodem.

Obowiązujące opłaty skarbowe do zawarcia małżeństwa:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł
- zaświadczenie do ślubu konkordatowego - 19,00 zł
- od podania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł
- od zapewnienia - 5,00 zł

 
Jednostka obsługująca: Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 2, parter, tel. /046/ 815-73-42

 Godziny urzędowania: poniedziałek –piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Zameldowanie na pobyt stały

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie pobytu stałego ( druk E-1 )
- książeczka wojskowa ( dla mężczyzn do lat 50 )

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

 Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego ( druk E-2)
- książeczka wojskowa ( dla mężczyzn do lat 50)

 

Zameldowanie na pobyt czasowy

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie pobytu czasowego ( Druk E-3)

 

Zgłoszenie zmiany w danych osobowo-adresowych

Niezbędnym dokumentem jest zgłoszenie zmian w danych osobowo-adresowych ( Druk E-15)

 
Jednostka obsługująca zameldowania i wymeldowania oraz zmiany adresowo-osobowe:

                  Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

                  Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-71-61

 

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Niezbędne dokumenty:

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 
Opłaty:

- wniosek – 1,50 zł plus 0,50 zł każdy kolejny załącznik
- od budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym – 1,90 zł
- od budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnym inwestycji dla realizacji celów publicznych – 228 zł
- zespołu garaży – 152 zł
- budynków gospodarczych i garaży - 38 zł
- ponadlokalnych inwestycji liniowych – 190 zł

 

Po złożeniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu decyzja wydawana jest niezwłocznie a w przypadku planowanego przedsięwzięcia, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień bądź opinii czas wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi 3- 4 miesiące

 
Jednostka obsługująca:

Referat Rozwoju Gospodarczego

Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-73-03

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  godz. 7.30 - 15.30

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-20 13:19:30 Informację zaktualizowano 2009-06-04 14:23:05, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku