bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? strona główna 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
CEIDG 

Od 01.01.2012r. organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców prowadzących działaność gospodarczą jest Minister Gospodarki. Rejestr przedsiębiorców z terenu całego kraju dostępny jest na stronie internetowej CEiDG. Na tej stronie można wyszukać firmę i jej aktualny status. W celu wyszukania należy podać NIP lub REGON przedsiębiorcy.


Wnioski o wpis, zmianię wpisu, zawieszenie, wznowienie lub o zaprzestanie działaności gospodarczej można wypełnić klikając tutaj.


Jednostka obsługująca sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:


                  Referat Rozwoju Gospodarczego - Inwestycje


                  Pokój nr 2, I piętro, tel. /046/ 815-73-03,


                  Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek godz. 7.30-15.30


Poradnik początkującego przedsiębiorcy


REJESTRACJA JAKO PŁATNIK PODATKU VAT - Zanim rozpoczniesz

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 2007

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-06-04 13:52:27 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:54:07.
 

Wydanie dowodu osobistego:

Niezbędne dokumenty:

- wniosek
- akt urodzenia ( w przypadku osoby – kawaler, panna)
- akt małżeństwa ( w przypadku osoby – mężatka, żonaty)
- 2 fotografie

 
Opłaty:

- w każdym przypadku tj. po ukończeniu 18 lat, wymiana ustawowa, utrata – 30 zł
- w przypadku osoby niepełnoletniej – 30 zł opłaty na kwit plus 5,50 zł znaki     skarbowe oraz pisemna zgoda jednego z rodziców.

 
Jednostka obsługująca:

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-73-42
 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Zawarcie związku małżeńskiego:
 
Niezbędne dokumenty do zawarcia związków:
 
1.Ślubu konkordatowego:

- odpisy skróconego aktu urodzenia obu stron
- odpis skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu tego małżeństwa w przypadku, gdy któraś ze stron pozostawała wcześniej w związku małżeńskim
- Złożenie zapewnienia do zawarcia małżeństwa i wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące.

 
2.Ślubu cywilnego:

- Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz złożenie zapewnienia do zawarcia małżeństwa z 1- miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą:

 
Niezbędne dokumenty:

- podanie
- zapewnienie
- odpis skrócony aktu urodzenia.

We wszystkich przypadkach nieodzowna jest obecność obu stron lub osoby, która ubiega się o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu:

Niezbędnym dokumentem jest podanie umotywowane ważnym powodem.

 

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu:jest podanie umotywowane ważnym powodem.

Obowiązujące opłaty skarbowe do zawarcia małżeństwa:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł
- zaświadczenie do ślubu konkordatowego - 19,00 zł
- od podania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł
- od zapewnienia - 5,00 zł

 
Jednostka obsługująca: Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 2, parter, tel. /046/ 815-73-42

 Godziny urzędowania: poniedziałek –piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Zameldowanie na pobyt stały

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie pobytu stałego ( druk E-1 )
- książeczka wojskowa ( dla mężczyzn do lat 50 )

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

 Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego ( druk E-2)
- książeczka wojskowa ( dla mężczyzn do lat 50)

 

Zameldowanie na pobyt czasowy

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty
- zgłoszenie pobytu czasowego ( Druk E-3)

 

Zgłoszenie zmiany w danych osobowo-adresowych

Niezbędnym dokumentem jest zgłoszenie zmian w danych osobowo-adresowych ( Druk E-15)

 
Jednostka obsługująca zameldowania i wymeldowania oraz zmiany adresowo-osobowe:

                  Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

                  Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-71-61

 

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Niezbędne dokumenty:

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 
Opłaty:

- wniosek – 1,50 zł plus 0,50 zł każdy kolejny załącznik
- od budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym – 1,90 zł
- od budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnym inwestycji dla realizacji celów publicznych – 228 zł
- zespołu garaży – 152 zł
- budynków gospodarczych i garaży - 38 zł
- ponadlokalnych inwestycji liniowych – 190 zł

 

Po złożeniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu decyzja wydawana jest niezwłocznie a w przypadku planowanego przedsięwzięcia, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień bądź opinii czas wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi 3- 4 miesiące

 
Jednostka obsługująca:

Referat Rozwoju Gospodarczego

Pokój nr 1, parter, tel. /046/ 815-73-03

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  godz. 7.30 - 15.30

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2004-02-20 13:19:30 | Data modyfikacji: 2009-06-04 14:23:05.
Data wprowadzenia: 2004-02-20 13:19:30
Data modyfikacji: 2009-06-04 14:23:05
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl