Rok 2013

1. XXII Sesja Rady Gminy z 29 stycznia 2013r. 

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/141/2013 w sprawie zamiaru Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2013-2016

2. Uchwała Nr XXII/142/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.

3.Uchwała Rady Gminy Nr XXII/143/2013 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

4.Uchwała Rady Gminy Nr XXII/144/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pm.

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/145/2013 w sprawie zamiaru utorzenia żłobka w Głuchowie.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:01:43 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:43:41.
2. XXIII Sesja Rady Gminy z 26 marca 2013r. 

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/146/2013 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/147/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.

3.Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/148/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/120/08 z dnia 12 czerwca 2008r.w sprawie zatwierdzenia projektu „Lepsze życie” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego

4.Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/150/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Gminie Głuchów na rok 2014.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:48:28 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:43:52.
3. XXIV Sesja Rady Gminy z 30 kwietnia 2013r. 

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/152/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów.

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/153/2013 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/154/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Żłobka w Głuchowie.

4. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/155/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania z usług Gminnego Żłobka w Głuchowie prowadzonego przez Gminę Głuchów.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:14:59 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:04:39.
4. XXV Sesja Rady Gminy z 31 maja 2013 roku 

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/156/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie dotychczasowemu dzierżawcy

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/157/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie dotychczasowemu dzierżawcy

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiacego własność Gminy Głuchów dotychczasowemu najemcy

4. UCHWALA NR XXV.159.2013 - w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2012r.

5. UCHWAŁA NR XXV/160/2013 RADY GMINY GŁUCHÓW w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/164/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność Gminy Głuchów

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/163/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Głuchów

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/165/2013 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2013r. na Uchwałę Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-06-07 13:59:34 | Data modyfikacji: 2013-06-07 14:13:52.
5. XXVII Sesja Rady Gminy z 12 wrzesnia 2013r. 

1. Uchwała XXVII/167/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2.Uchwała XXVII/168?2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-02-04 15:08:14 | Data modyfikacji: 2014-02-04 15:15:11.
6. XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 21 listopada
2013r. 

0.Uchwała Nr XXVIII/171/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Białynin Krasówka, gmina Głuchów, obejmującego działkę nr ewid. 522

1.Uchwała XXVIII/172/2013 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości.

2. Uchwała XXVIII/173/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.

3. Uchwała XXVIII/174/2013 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2014r.

4. UCHWAŁA NR XXVIII/175/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4.1. Załącznik nr 1

4.2. Załacznik nr 2

4.3. Załacznik nr 3.

4.4. Załącznik nr 4.

4.5. Załącznik nr 5.

4.6. Załącznik nr 6.

4.7. Załącznik nr 7

5. Uchwała XXVIII/176/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słuzebności przesyłu na nieruchomości stanaowiącej drogę w Głuchowie, ul. Polesie

6. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

7.UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

8. UCHWAŁA NR XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

9. UCHWAŁA XXVIII/180/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących drogę w Skoczykłodach i w Wysokienicach

10. UCHWAŁA NR XXVIII/181/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza specjalisty dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Skierniewickiego.

11.UCHWAŁA NR XXVIII/183/2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

11.1. Załącznik.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-12-13 10:15:49 | Data modyfikacji: 2014-02-04 15:14:41.
7. XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013r. 

1. Uchwała XXIX/185/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

2.Uchwała XXIX/186/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Celigów, Głuchów, Michowice, Miłochniewice i Wysokienice

3.Uchwała XXIX/187/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi Michowice i Prusy

4. Uchwała XXIX/188/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Białynin Południe i Skoczykłody

5. Uchwała XXIX/189/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

6. Uchwała XXIX/190/2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-02-05 08:21:18.
Data wprowadzenia: 2014-02-05 08:21:18
Opublikowane przez: Lech Kowara