Zgromadzenia

 

ZGROMADZENIA


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowana datą zgromadzenia ( art. 7 w/w ustawy)
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.


Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Głuchów należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Głuchowie, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów lub na:
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl


tel. 46 8157530 /fax : 46 8157058


Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Więcej informacji na stronie: target=_new>http://bip.lodzkie.eu/page/3978,zgromadzenia.html

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:09:50 | Data modyfikacji: 2015-10-29 14:12:42.
Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:09:50
Data modyfikacji: 2015-10-29 14:12:42
Opublikowane przez: Lech Kowara