PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI 2017r.
1/2017 "BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WRAZ Z JEJ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W MIEJSCOWOŚCI MICHOWICE, GM. GŁUCHÓW". 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ. - FORMULARZ OFERTY

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1-09.01.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. Nr 5 do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY do przetargu

Zał. Nr 6 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr 7 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

Zał. nr 9 do SIWZ WYKAZ OSÓB

Zał. nr 10 do SIWZ UMOWA

Zał. nr 11 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY

STWiORB

Zał. nr 12 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - opis

Zał. nr 12.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY projekt zagopodarowania terenu

Zał. 12.2 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.2 zagospodarowanie - oczyszczalnia

Zał. 12.3 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.3 profil

Zał.12.4 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys. 4 - 40

Zał. 13 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI - opis

Zał. 13.1 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI- schematy

Zał.14 do SIWZ - Specyfikacja wykonania tablic informacyjnej i pamiątkowej -OZNAKOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU

Zał. 15. do SIWZ - WZÓR TABLIC INFORMACYJNEJ I PAMIĄTKOWEJ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 3 16.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 4 20.02.2017r.4

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa z Wykonawcą

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:03:02.
2/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Głuchów. 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie Platforma Licytacji

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

Projekt Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykaz dostaw

Wzór wniosku.

Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Pytania i odpowiedzi do przetargu.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:19:45 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:42:48.
3/2017 Dowóz uczniów do szkół Gminy Głuchów 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie wyk. dot. speł. war.-zał. nr 2

Oświadcz.dot.wykluczenia-zał. nr 3

Oświadcz. grupa kapitałowa-zał. nr 4

Wykaz zrealizowanych usług- zał nr 5

Wykaz pojazdów - zał. nr 6

Wzór umowy - zał. nr 7

Zobowiązanie podmiotu-zał. nr 8

Wykaz tras przejazdu autobusów - Załącznik Nr 9

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:30:52 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:42:48.
4/2017 Termomodernizacja budynku komunalnego Dom
Lekarza 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty 11.08.2017r.

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 11.08.2017r.

Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

Zał Nr 6 Przedmiar robót 09.08.2017r.

Zał. nr 7 Kosztorys ślepy

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT 11.08.2017

Zał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB 11.08.2017r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opis techniczny.

Projekt - elewacje istniejące.

Inwentaryzacja I piętra.

Inwentaryzacja II piętra

Inwentaryzacja piwnicy.

Opis obiektów budowlanych.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt - przekrój A-A

Projekt - rzut dachu.

Projekt - rzut parteru.

Projekt - rzut I pietra.

Projekt - rzut II piętra.

Projekt - rzut piwnic.

Część opisowa do szkicu sytuacyjnego.

PYTANIE i odpowiedź do SIWZ - 18.08.2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-08-11 09:33:52 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:42:48.

Zobacz:
 Plan przetargów na 2017r. . 
Data wprowadzenia: 2017-08-11 09:33:52
Opublikowane przez: Lech Kowara
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
Kierownik Jednostki
mgr inż. Andrzej Kowara
Kontakt:
Tel: (+48 46) 815-75-30
Fax: (+48 46) 815-70-58
e-mail: glochow@poczta.onet.pl