PRZETARGI 2017r.

1/2017 "BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WRAZ Z JEJ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W MIEJSCOWOŚCI MICHOWICE, GM. GŁUCHÓW". 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ. - FORMULARZ OFERTY

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1-09.01.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. Nr 5 do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY do przetargu

Zał. Nr 6 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr 7 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

Zał. nr 9 do SIWZ WYKAZ OSÓB

Zał. nr 10 do SIWZ UMOWA

Zał. nr 11 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY

STWiORB

Zał. nr 12 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - opis

Zał. nr 12.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY projekt zagopodarowania terenu

Zał. 12.2 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.2 zagospodarowanie - oczyszczalnia

Zał. 12.3 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys.3 profil

Zał.12.4 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY rys. 4 - 40

Zał. 13 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI - opis

Zał. 13.1 do SIWZ - PROJEKT AUTOMATYKI- schematy

Zał.14 do SIWZ - Specyfikacja wykonania tablic informacyjnej i pamiątkowej -OZNAKOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU

Zał. 15. do SIWZ - WZÓR TABLIC INFORMACYJNEJ I PAMIĄTKOWEJ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 1 15.02.2017r.2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 3 16.02.2017r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 4 20.02.2017r.4

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa z Wykonawcą

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:03:02.
2/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Głuchów. 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie Platforma Licytacji

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

Projekt Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykaz dostaw

Wzór wniosku.

Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Pytania i odpowiedzi do przetargu.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:19:45 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:42:48.
3/2017 Dowóz uczniów do szkół Gminy Głuchów 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie wyk. dot. speł. war.-zał. nr 2

Oświadcz.dot.wykluczenia-zał. nr 3

Oświadcz. grupa kapitałowa-zał. nr 4

Wykaz zrealizowanych usług- zał nr 5

Wykaz pojazdów - zał. nr 6

Wzór umowy - zał. nr 7

Zobowiązanie podmiotu-zał. nr 8

Wykaz tras przejazdu autobusów - Załącznik Nr 9

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:30:52.
4/2017 Termomodernizacja budynku komunalnego Dom
Lekarza 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty 11.08.2017r.

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 11.08.2017r.

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 11.08.2017r.

Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

Zał Nr 6 Przedmiar robót 09.08.2017r.

Zał. nr 7 Kosztorys ślepy

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT 11.08.2017

Zał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB 11.08.2017r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opis techniczny.

Projekt - elewacje istniejące.

Inwentaryzacja I piętra.

Inwentaryzacja II piętra

Inwentaryzacja piwnicy.

Opis obiektów budowlanych.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt - przekrój A-A

Projekt - rzut dachu.

Projekt - rzut parteru.

Projekt - rzut I pietra.

Projekt - rzut II piętra.

Projekt - rzut piwnic.

Część opisowa do szkicu sytuacyjnego.

PYTANIE i odpowiedź do SIWZ - 18.08.2017r.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-08-11 09:33:52.
5/2017 Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Białyninie. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zał.. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

Zał. Nr 6 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr 7 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr 8 Wykaz robót

Zał. nr 9 Wykaz osób

3. PROJEKT BUDOWLANY.

4. OPIS TECHNICZNY

5. STWiOR

Pytania i odpowiedzi do SIWZ .

Zmodyfikowana STWiOR

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 08.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:48:32.
6/2017Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Ci  

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zał. nr 5 Umowa - projekt

Załącznik nr 6 Przedmiar robót

Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy

Zał. nr 8 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

Zał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

Opis techniczny projektu

Rys. Nr 1

Rys Nr 2

Rys. Nr 3

Rys. Nr 4

Rys. Nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:10:01.
7/2017 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Zal. nr 5 do SIWZ - UMOWA - projekt

Zal. nr 6 Przedmiar robót 25.10.2017 rok

Zal. nr 7 Kosztorys ofertowy 25.10.2017r.

STWiOR 25.10.2017 rok

Projekt budowlany Opis 25.10.2017

Rys nr 1 25.10.2017

Rys nr 2 25.10.20172

Rys nr 3 25.10.2017

Rys nr 4 25.10.2017

Rys nr 5 25.10.2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-09-25 12:15:54.
8/2017 Dostawę oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w
Wysokienicach i Michowicach, Gminnego Przedszkola
oraz NZOZ „ Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w
sezonie grzewczym 2017/2018 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Załącznik nr 5 do SIWZ - UMOWA

Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ USŁUG

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 05.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-09-26 13:03:04.
9/2017 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej), Eko-groszku luzem i workowanego do
szkół, budynków komunalnych, strażnic OSP
oraz budynku zaplecza sportowego w sezonie
grzewczym 2017/2018” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:27:23.
10/2017 „Długoterminowy kredyt w wysokości 2
907 094,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na rok 2017.” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opinia RIO

Rb-27S za 2016 r.

Rb-27S za I półrocze 2017 rok

Rb-28S za 2016 r.

Rb-28S za I półrocze 2017 r.

Rb-N za 2016 r.

Rb-N za I półrocze 2017 r.

Rb-NDS za 2016 r.

Rb-NDS za I półrocze 2017 r.

Rb-Z za 2016

Rb-Z za I półrocze 2017 r.

Uchwała Rady Gminy Głuchów

Uchwała WPF

załącznik-nr-1-oferta

załącznik-nr-2-oświadczenie

załącznik-nr-3- informacja

Pytania i odpowiedzi Nr 1 do SIWZ .

Pytania i odpowiedzi Nr 2 do SIWZ .

Pytania i odpowiedź do SIWZ Nr 3 12.10.2017r.e

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-10-06 08:48:03.
11/2017 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów
w sezonie zimowym 2017/2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu .

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:57:50.
12/2017 „Dostawa paliwa polegająca na
tankowaniu z dystrybutora samochodów oraz
kosiarek spalinowych będących w zasobie
komunalnym gminy a także samochodów strażackich
i sprzętu jednostek OSP Gminy Głuchów w roku
2018” 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:51:04.
13/2017 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Głuchów w 2018r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:56:37.

Zobacz:
 Plan przetargów na 2017r. . 
Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:56:37
Opublikowane przez: Lech Kowara