PRZETARGI 2018r.

1/2018. Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Głuchów 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar sieć wodociągowa

Kosztorys ofertowy - Sieć wodociągowa

Przedmiar przyłącza wodociągowe

Kosztorys ofertowy - Przyłącza wodociągowe

Projekt sieci wodociągowej

Projekt przyłączy wodociągowych

Projekt przejścia sieci pod drogą krajową

Opinia geotechniczna wraz z Projektem geotechnicznym - wstęp

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL5)

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL11

Schematy geologiczno-techniczne Karty otworu geotechnicznego Profile GL1

Mapa lokalizacji badań Arkusz A 1

Przekrój geotechniczny A-A I część

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz A

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz B

Zał.2.1. Mapa dok 1 ark

Zał.2.2. Mapa dok 2 ark

Zał.2.3. Mapa dok 3 ark

Zał.2.4. Mapa dok 4 ark

Zał.4.1. Głuchów Profil geotechniczny A-A

Zał.4.2. Głuchów Profil geotechniczny BB

Zał.4.3. Głuchów Profil geotechniczny CC

Zał.4.4. Głuchów Profil geotechniczny DD

Zał.6. Tabela - Zestawienie parametrów geotechnicznych

Zał.7. Dokumentacja fotograficzna

Opis i Specyfikacja Techniczna

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-19 10:18:26 | Data modyfikacji: 2018-02-20 13:19:03.
2/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z
przyłączami, przepompowniami ścieków i
niezbędną infrastrukturą techniczną) w
Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz robót

Wykaz osób

Umowa z Wykonawcą - projekt

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej z dofinansowaniem)

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej bez dofinansowania)

PRZEDMIAR - część 3 (budowa przyłączy)

UKŁAD kanalizacji z podziałem na trzy części (sieć z dofinansowaniem, bez dofinansowania, przyłącza)

STWiOR

PROJEKT BUDOWLANY

Opis promocji projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica informacyjna i pamiatkowa - wzory w Portalu Funduszy Europejskich

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

WEZWANIE do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-03-30 11:19:23 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:43:09.
3/2018 Zakup i dostawa używanego ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie_o spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania

Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Wykaz dostaw

Specyfikacja techniczna

Umowa - projekt

Pytanie i odpowiedź do postępowania przetargowego.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-04 09:34:23.
4/2018 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym

OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

UMOWA

Wykaz robót

Wykaz osób

STWiOR

Przedmiar robót Przebudowa dróg

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa dróg

Przedmiar robót Zjazdy i krawężniki

KOSZTORYS OFERTOWY Zjazdy i krawężniki

Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANY

Rys nr 1 10.04.2018r.

Rys nr 2 10.04.2018r.

Rys nr 3 10.04.2018r.

Rys nr 4 10.04.2018r.

Rys nr 5 10.04.2018r

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:39:45.
5/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin - Reczul
-Janisławice, odc. Reczul - Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

FORMULARZ oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp brak podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

WYKAZ robót

Wykaz osób

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-12 07:57:26.
6/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin-Reczul
-Janisławice odc. Reczul - Janisławice 

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

2.1. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

2.2. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

2.3. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

2.8 Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

2.9 Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:48:35.
Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:48:35
Opublikowane przez: Lech Kowara