PRZETARGI 2019

1/2019 „Przebudowa drogi w miejscowości
Kochanów” oraz „Przebudowa drogi w
miejscowości Kochanów i Głuchów” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ.

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - UMOWA z Wykonawcą

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ -Wykaz robót budowlanych

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

11. PROJEKT BUDOWLANY - droga Kochanów

12. Mapa drogi Kochanów

13. Przedmiar robót - droga Kochanów.

14. Kosztorys ofertowy - droga Kochanów

15. Kochanów Pn PT Rys nr 1

16. Kochanów Pn PT Rys nr 2

17. Kochanów Pn PT Rys nr 3

18.Kochanów Pn PT Rys nr 4

19. Kochanów Pn PT Rys nr 5

20. Lokalizacjia drogi Kochanów i Głuchów Rys nr 1

21. Kochanów Głuchów Projekt budowlany Opis

22. Kochanów Głuchów - mapa 2 1100x297

23. Kochanów i Głuchów Przedmiar robót

24. Kochanów i Głuchów Kosztorys ofertowy

25. Projekt Stałej Organizacji Ruchu Kochanów i Głuchów Opis

26. Mapa do Projekut Stałej Organizacji Ruchu Kochanów i Głuchów Rys nr 2

27. Kochanów Płd PT Rys nr 1

28. Kochanów Płd PT Rys nr 2

29. Kochanów Płd PT Rys nr 3

30. Kochanów Płd PT Rys nr 4

31. Kochanów Płd PT Rys nr 5

32. Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 08.08.2019r.

33. Zał. Nr 1 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

34. 1 Zał. Nr 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

35. 1 Zał. Nr 3 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

36. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

37. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:35:14 | Data modyfikacji: 2019-07-31 12:26:03.
2/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w 2020 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ z z 10.09.2019r.

4. OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia i przesunięciu terminu składania ofert na 13.09.2019r.

5. SIWZ po uwzględnieniu zmian wynikających z zadanych pytań.

6. Informacja z sesji otwarcia ofert.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:58:42.
3/2019 Remont drogi gminnej 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4.Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 30.07.2019r. o przynależności do grupy kapitałowej

7. Zał. nr 5 UMOWA projekt

8. Klauzula informacyjna

9. Umowa powierzenia

10.Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

11. Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ osób

12. STWIOR

13. Kosztorys ofertowy

14. Projekt budowlany

15. Orientacja - Lokalizacja drogi PSOR rys nr 1

16. Plan sytuacyjny drogi rys nr 2

17. Przekrój konstrukcyjny drogi rys nr 3

18. Projekt stałej organizacji ruchu

19. Informacja z sesji otwarcia ofert

20. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:33:01.
4. Dostawa węgla kamiennego: kostki (grubej) oraz
eko-groszku (luzem i workowanego) do szkół,
budynków komunalnych, strażnic OSP oraz budynku
zaplecza sportowego w sezonie grzewczym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.

5. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:02:29.
5. Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych
do Szkół Podstawowych w Wysokienicach i
Michowicach, Gminnego Przedszkola oraz NZOZ „
Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w sezonie
grzewczym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Otwarcie ofert dodatkowych 11.10.2019r.

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-25 14:34:05.
6. Remont drogi gminnej 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 . o przynależności do grupy kapitałowej

7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

7. Klauzula informacyjna

7. Projekt Umowy

8. Umowa powierzenia

9. Wykaz robót

10. Wykaz osób

11. STWIOR

12. Kosztorys ofertowy

13. Projekt budowlany

14. Orientacja - lokalizacja drogi

15. Plan sytuacyjny drogi

16. Przekrój konstrukcyjny drogi

17. Projekt stałej organizacji ruchu

17. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-26 15:13:56.
7. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów w
sezonie zimowym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:58:49.
8. Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2020 roku 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:24:19.
9. „Bieżące utrzymanie i konserwacja
oświetlenia ulicznego Gminy Głuchów w latach
2020-2022”  

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-11-26 15:18:54.
10. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Głuchów
oraz jednostek organizacyjnych na 2021r. 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. Nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia

4. Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz oferty

5.Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz cenowy

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

8. Wzór umowy

9. Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

10 Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom...

11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

12. .Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo

13. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 17.12.2019r.

14. Poprawiona SIWZ 17.12.2019r.

15. Poprawiony Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 17.12.2019r.

16. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:34:05.
Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:34:05
Opublikowane przez: Lech Kowara