Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gluchow.pl


Głuchów: Ddostawa 190 Mg węgla kamiennego: kostki (grubej), 180 Mg eko-groszku luzem oraz 15 Mg eko-groszku workowanego
Numer ogłoszenia: 144537 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchów , Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów, woj. łódzkie, tel. 046 8157530, faks 046 8157058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ddostawa 190 Mg węgla kamiennego: kostki (grubej), 180 Mg eko-groszku luzem oraz 15 Mg eko-groszku workowanego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa węgla kamiennego w sortymencie: - kostka (gruba) w ilości około 190 Mg do budynków Szkół Podstawowych w: Złotej i Białyninie, Domów Nauczyciela w Kochanowie i Janisławicach, Domu Lekarza i Lecznicy Weterynaryjnej w Głuchowie oraz budynku po przedszkolu w Białyninie. - eko-groszek luzem w ilości około 180 Mg do budynków Urzędu Gminy w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Głuchowie. - eko-groszek workowany w ilości około 15 Mg do budynku strażnicy OSP w Głuchowie i budynku zaplecza sportowego na boisku gminnym w Wysokienicach 2.Dostawca dostarczy opał partiami po około 2-5 Mg pod wskazany adres po otrzymaniu zlecenia przez Zamawiającego. Do niektórych punktów dostawy ( budynki szkół podstawowych) dojazd możliwy samochodem o ładowności nie większej niż 5 ton. 3. Jakość dostarczanego opału potwierdzona być musi odpowiednim certyfikatem jakości: a/ dla węgla kamiennego: kostka (gruba) - wartość opałowa - nie mniej niż 28 MJ/kg), - zawartość popiołu do 5 % - zawartość siarki do 0,6 % b/ dla eko-groszku: parametry: -wartość opałowa: w zakresie 25 - 28 MJ/kg -zawartość popiołu - do 6% -zawartość siarki - do 0,7% -wilgotność - do 9,5%. 4. Cena ofertowa opału obejmuje koszty zakupu, transportu i rozładunku..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz środków transportu wykonawcy. 2. Certyfikaty jakości poszczególnych sortymentów węgla.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku zmian pogodowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia różnicy spowodowanej warunkami atmosferycznymi między ilością opału zapotrzebowaną a planowaną do zakupu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gluchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Głuchowie, I piętro pok. Nr 4, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Głuchowie, sekretariat UG, I piętro, pok.Nr 4, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie