Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.gluchow.pl


Głuchów: Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 188825 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchów , Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów, woj. łódzkie, tel. 046 8157530, faks 046 8157058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Głuchów oraz opiece nad nimi. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 1) odbioru aktualnie utrzymywanych przez schronisko w Wojtyszkach psów odłapanych z terenu Gminy Głuchów w latach 2007-2015 i opieki nad nimi w prowadzonym przez siebie schronisku; 2) zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt; 3) zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Głuchów; 4) przygotowania, szukania chętnych i jak najszybszego oddawania zwierząt do adopcji; 5) prowadzenia ewidencji zwierząt (w formie czipowania) i przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu; 6) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji oraz przekazanie kopii umowy adopcyjnej, 7) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: a) 14-dniowa kwarantanna, b) odrobaczanie, c) szczepienie, d) leczenie, e) kastracja lub sterylizacja, f) w drastycznych, beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia; 8) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głuchów wraz z ich transportem do miejsca przetrzymywania; 9) przy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom; 10) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856, z późn. zm.); 11) współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuchów. 2. Na dzień 23.12.2015r. r. Zamawiający ma pod swoją opieką 53 szt. bezdomnych zwierząt. Zwierzęta znajdują się w schronisku w Wojtyszkach. 3. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856, z późn. zm.).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.709 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty: 1) w przypadku przekroczenia wartości zamówienia spowodowanego zwiększoną liczbą odłapanych i utrzymywanych zwierząt, którego wcześniej nie można było przewidzieć 2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT; 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gluchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Głuchowie, I piętro - pok. Nr 1 96-130 Głuchów Aleja Klonowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Głuchowie, sekretariat UG I piętro - pok. Nr 4 Aleja Klonowa 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie