Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.gluchow.pl


Głuchów: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janisławicach I etap - Dociepleniu elewacji
Numer ogłoszenia: 114427 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchów , Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów, woj. łódzkie, tel. 046 8157530, faks 046 8157058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janisławicach I etap - Dociepleniu elewacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz prace towarzyszące termomodernizacji. Przedmiotowe roboty są objęte pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Skierniewickiego, decyzja Nr 152/2015 z dnia 28.05.2015r. 2. Technologia bezspoinowego docieplenia ścian budynku polega na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian warstwami; - styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany, - siatką z włókna szklanego wtopioną w masę klejącą, - zewnętrzną warstwę fakturową. 3. Szczegółowy zakres robót opisują: 1) projekt budowlany, 2) przedmiar i kosztorys ofertowy, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych które stanowią integralna część opisu przedmiotu zamówienia oraz są załącznikami do niniejszej SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek główny Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Głuchowie nr 14 9297 0005 0900 2088 2012 0005.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

certyfikaty jakości wbudowywanych materiałów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. 2. Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają z załączonego projektu umowy. 3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy za zgodą dwóch stron wyrażoną na piśmie pod warunkiem nieważności jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy a w szczególności w przypadku: 1) zmiany kierownika budowy, 2) zmiany dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robót wprowadzonej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 3) zmiany urzędowej stawki podatku VAT 4) zmiany terminu wykonania umowy, która może wystąpić w przypadku: - uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, - przerw w wykonywaniu robót spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gluchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Głuchowie, I piętro - pokój Nr 4 96-130 Głuchów,Aleja Klonowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Głuchowie, sekretariat UG - I piętro 96-130 Głuchów,Aleja Klonowa 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie