Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.gluchow.pl


Głuchów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białynin Południe oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 115067E Białynin Południe - Białynin Latków
Numer ogłoszenia: 25271 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchów , Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów, woj. łódzkie, tel. 046 8157530, faks 046 8157058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białynin Południe oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 115067E Białynin Południe - Białynin Latków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białynin Południe oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 115067E Białynin Południe - Białynin Latków 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Długość drogi: 2952 m Szerokość jezdni: 3,50 - 4,40 m Przedmiotem zamówienia jest: 1. remont nawierzchni drogi gminnej nr 115067E Białynin Południe - Białynin Latków na kilometrażu roboczym od km 0+000,00 do km 2+450,00 o długości 2450 m, który swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W od 0 do 125 kg/m2, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm, - uzupełnienie i wyrównanie istniejących poboczy mieszanką piaszczysto - gliniastą. - przełożenie wysokościowe istniejących zjazdów o nawierzchni twardej (dla nawierzchni z kostki betonowej itp.) bądź ich uzupełnienie masą mineralno-asfaltową (dla nawierzchni z betonu, asfaltu, destruktu). 2.przebudowa drogi gminnej na kilometrażu drogi od km 0+990,00 do km 1+492,00 o długości 502 m. Przebudowywany odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem ma swój początek w km 0+990 gdzie kończy się obecnie nawierzchnia asfaltowa zaś kończy się na skrzyżowaniu w km 1+492 także na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 3,5-4,0m. Istniejący pas drogowy drogi gminnej wynosi 4,00m. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu jezdni asfaltowej o szerokości 3,50m w miejsce istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniowej. 3. remont nawierzchni i drogi gminnej Nr 115067E Białynin Południe - Białynin Latków - wloty drogi krajowej obejmujący czyszczenie: - skropienie nawierzchni asfaltem, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna, - naprawa, plantowanie i wyrównanie poboczy..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek główny Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Głuchowie nr 14 9297 0005 0900 2088 2012 0005.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeśli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany te dotyczyć mogą: - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowanego okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. niekorzystnymi warunkami pogodowymi), - rewaloryzacji wynagrodzenia brutto Wykonawcy na wypadek zmiany stawek VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gluchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Głuchowie,I piętro - pok. Nr 4 96-130 Głuchów Aleja Klonowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Głuchowie, sekretariat ,I piętro - pok. Nr 4 96-130 Głuchów Aleja Klonowa 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie